Laby­ss

Det digi­ta­le hukom­mel­ses­tab er i kraf­tig vækst: fle­re og fle­re af os over­la­der i sti­gen­de grad arbej­det med at huske til vores tele­fo­ner og com­pu­te­re. I før­ste omgang ram­mer det kort­tids­hukom­mel­sen: Vi kan ikke læn­ge­re huske vores afta­ler, tele­fon­num­re osv. uden tek­no­lo­gi­ens hjælp. På læn­ge­re sigt vil hukom­mel­ses­ta­bet spre­de sig til vores dybe erin­dring: Vores børn og bør­ne­børn vil i langt høje­re grad end os ople­ve ikke at kun­ne huske selv deres egen barndom. 

Hos Laby­ss gør vi brug af de nye­ste tek­no­lo­gi­er inden­for kun­stig intel­li­gens til at genop­li­ve og opbe­va­re dine min­der. På den måde vil du kun­ne gå din alder­dom trygt i møde med din liv­se­rin­dring vel bevaret.

Laby­ss er en fik­tiv startup der til­by­der en algo­rit­misk hjælp til at beva­re det skrø­be­lig­ste vi har: Vores minder.

Mere om lan­ce­ring af Labyss

We bring back memories