For­år 2022: Resi­den­cy Art hub Copenhagen

I en måned udvik­le­de vi et spil der gen­nem en algo­rit­misk logik kan åbne op for del­ta­ger­nes min­der. Resi­den­cy­et blev afslut­tet med en to-dages wor­ks­hop med del­ta­ge­re fra IT-Uni­ver­si­te­tet i Køben­havn, De Juri­di­ske og Data­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­te­ter på Køben­havns Uni­ver­si­tet samt fag­folk fra sce­ne­kun­stens ver­den.

Se mere

For­år 2021: Udvikling

Forsk­ning i bru­gen af algo­rit­mi­ske og bio­me­tri­ske tek­no­lo­gi­er i 2021. Spe­ci­fikt under­søg­te vi bru­gen af iris­scan­ning som et værk­tøj til at over­vå­ge og mulig­vis kon­trol­le­re migran­ter samt arbej­de­re på arbejds­plad­sen. Vi lave­de en ræk­ke test­per­for­man­ces med det mål at ska­be for­tæl­lin­ger inden for en algo­rit­misk struk­tur. Her brug­te vi blandt andet syste­mer for test af per­son­lig­hed som OCEAN – brugt af Face­book.

Forsk­nings­pro­jek­tet er lavet i sam­ar­bej­de med kre­a­tiv pro­gram­mør Johan Bichel Lin­de­gaard, Husets Tea­ter og Inge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA

Udvik­lings­for­lø­bet er støt­tet af Sta­tens Kunst­fond

 

Vin­ter 2020: Semi­nar v. Inge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA (IDA)

2020: Under COVID-19-situ­a­tio­nen sås en øget brug af algo­rit­mi­ske tek­no­lo­gi­er til at over­vå­ge og måle bor­ger­ne, og dis­se tek­no­lo­gi­er legi­ti­me­re­des og for­mid­le­des som nød­ven­di­ge værk­tø­jer til at kon­trol­le­re virussen. 

Det­te stil­ler spørgs­mål til hvad der kan over­sæt­tes til kode samt hvad kon­se­kven­ser­ne af den­ne sti­gen­de anven­del­se af algo­rit­mi­ske tek­no­lo­gi­er i vores hver­dag betyder. 

På det­te semi­nar præ­sen­te­re­de vi forsk­ning og per­spek­ti­ver på dis­se spørgs­mål fra tek­no­lo­gi­ske, mate­ma­ti­ske, kri­ti­ske og kunst­ne­ri­ske synspunkter.

Præ­sen­ta­tio­ner:

“Trau­ma for­kla­ret for robot­ter” af Sama­ra Sal­lam, bil­led­kunst­ner, film­ska­ber, per­for­mer og koder 

“Engi­ne­e­ring Stupi­di­ty: the limits of sur­veil­lan­ce and self-tra­ck­ing” af Migu­el Sicart, lek­tor, cen­ter­le­der, Digi­tal Design, ved IT-Uni­ver­si­te­tet i København 

“Alle model­ler er for­ker­te, men nog­le er nyt­ti­ge — Om myten om et alt­se­en­de algo­rit­misk øje (Hvad ved “de” om os, og hvem er “de”?)” af Iri­na Shk­lovski, pro­fes­sor i Human-Cen­te­red Com­pu­ting på Køben­havns Universitet 

“Bekym­ret, men opti­mi­stisk: Data­mo­del­le­ring af spred­nin­gen af ​​covid-19 i befolk­nin­gen og dens for­tæl­lin­ger” af Uffe Høgs­bro Thy­ge­sen, lek­tor ved DTU Compute 

Semi­na­ret blev afholdt med Inge­ni­ør­for­e­nin­gen (IDA) og støt­tet af Sta­tens Kunstfond.