Om Det Algo­rit­mi­ske Teater

Det Algo­rit­mi­ske Tea­ter er et tvær­di­sci­pli­nært arbejds­fæl­les­skab og en under­sø­gel­se af, hvad nye algo­rit­mi­ske tek­no­lo­gi­er gør ved vores krop­pe, iden­ti­te­ter og sam­fund. Det er et kunst­ne­risk forsk­nings­pro­jekt i kryds­fel­tet mel­lem sce­ne­kunst, bil­led­kunst og pro­gram­me­ring, som ret­ter et kri­tisk, under­sø­gen­de blik på algo­rit­misk kort­læg­ning og over­våg­ning – kort sagt: den sti­gen­de algo­rit­mi­ce­ring af liv.

Ker­ne­med­lem­mer­ne i fæl­les­ska­bet er bil­led­kunst­ner og for­fat­ter Kri­sti­an Byskov, dra­ma­ti­ker og isce­ne­sæt­ter Kri­sti­an Husted, dra­ma­turg Per­nil­le Kragh samt pro­gram­ud­vik­ler og kura­tor Tina Ryoon Ander­sen. Der­u­d­over invi­te­res skif­ten­de sam­ar­bejds­part­ne­re ind i fæl­les­ska­bet, her­un­der sceno­gra­fer, per­for­me­re, pro­gram­mø­rer, bil­led­kunst­ne­re, for­ske­re og teoretikere.